Τμήματα Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Courses of Modern Greek Language and Culture)

Σε ποιους απευθύνονται

Τα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Καζάλι απευθύνονται σε αλλοδαπούς ενήλικες (ψευδο)αρχάριου, μέσου ή και προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας.

Τι παρέχουμε

Με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες του σπουδαστή η μέθοδός μας είναι ένας συνδυασμός εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Συνδυάζουμε την διδασκαλία γραμματικών φαινομένων με την ενεργό συμμετοχή του σπουδαστή σε ρεαλιστικές συνθήκες καθημερινής επικοινωνίας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στον προφορικό λόγο αναπτύσσοντας συζητήσεις με αφορμή την επικαιρότητα.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Η διάρκεια των τμημάτων ανά επίπεδο είναι 5-6 μήνες (τέσσερις ώρες την εβδομάδα). Καλύπτονται όλες οι γλωσσικές ικανότητες: παραγωγή/κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.
Πριν την έναρξη κάθε τμήματος παρέχεται διαγνωστικό τεστ, αν κριθεί απαραίτητο, για την κατάταξη κάθε σπουδαστή στο κατάλληλο τμήμα. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται χρήση της Ελληνικής γλώσσας από το πρώτο μάθημα.

Τμήμα beginners

Το τμήμα απευθύνεται σε σπουδαστές με μικρή ή μηδενική γνώση της Ελληνικής και εμβαθύνει στην καθημερινή επικοινωνία. Ταυτόχρονα διδάσκονται βασικές γραμματικές έννοιες (με επεξήγηση στα Αγγλικά όπου αυτό κριθεί απαραίτητο). Οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση της τάξης, είναι σε θέση να επικοινωνούν σε ένα βασικό επίπεδο, σε συνθήκες καθημερινότητας.

Τμήμα intermediate

Το τμήμα απευθύνεται σε σπουδαστές με βασικές γνώσεις, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν παραπάνω τις ικανότητές τους.Σε αυτό το επίπεδο μελετώνται θέματα και κείμενα μεγάλης επικοινωνιακής ποικιλίας. O σπουδαστής συμμετέχει ενεργά μέσα από διαλόγους, παρουσιάσεις και παιχνίδια ρόλων. Με την ολοκλήρωση αυτής της τάξης έχει κατακτηθεί το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής. Επίσης, επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή επάρκεια σε πληθώρα καθημερινών καταστάσεων.

Τμήμα advanced

Το τμήμα απευθύνεται σε σπουδαστές με ικανοποιητικό επίπεδο ελληνομάθειας που σκοπό έχουν την τελειοποίηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Αναλύουμε κείμενα ιστορίας, κοινωνίας και πολιτισμού, πάνω στα οποία γίνεται σχολιασμός και επιχειρηματολογία μέσα στην τάξη. Σε αυτό το επίπεδο εμπλουτίζεται η γραμματική και κυρίως το λεξιλόγιο μέσα από παρουσιάσεις των ίδιων των σπουδαστών. Με την ολοκλήρωση της τάξης ο σπουδαστής πλησιάζει την άριστη γνώση της γλώσσας. Αναμένεται να επικοινωνεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή κατάσταση.

    • Είναι, επίσης, δυνατή η δημιουργία τμημάτων Beginners+, Intermediate+ με βάση τις ανάγκες των σπουδαστών μας.
    • Παρέχουμε προετοιμασία για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας όλων των επιπέδων.
    • Επίσης δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση κάθε τάξης.

➡ Δείτε ακόμα: ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

➡ Παρακολούθησε τα μαθήματα από όπου και αν βρίσκεσαι!

Μαθήματα εξ αποστάσεως
  • Το κέντρο Καζάλι προσφέρει και μαθήματα εξ' αποστάσεως.
  • Ποιοτικά & αποτελεσματικά μαθήματα από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού σας!