Εξετάσεις Ελληνομάθειας για Πολίτες Τρίτων Χωρών

1. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών αφορά σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι/ες επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των πολιτών.

Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά.
– Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως επιστολές, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
– Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης, κ.τ.λ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντός τους (π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη) να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες.
– Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
Η διάρκεια της συνολικής εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή.

Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις:
– Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης), διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους/στις υποψήφιους/ες εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.
– Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης), διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.
– Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης), εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.

2. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές τον χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), με δυνατότητα μετάθεσης μέσα στους επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ιούνιος 2020