Διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας

Τα διπλώματα της Αγγλικής Γλώσσας είναι:

 • MICHIGAN UNIVERSITY
  – ECCE (B2)
  – ECPE (C2)
  – MSU (B2 & C2)
 • HELLENIC AMERICAN UNION
  – TOEIC (B1-C2)
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

MICHIGAN UNIVERSITY

ECCE (B2)
Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English Competency) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michiganς.Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.
Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο στο Ηράκλειο.
Οι γραπτές εξετάσεις ECCE διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.
Το κόστος συμμετοχής είναι 160 ευρώ.

ECPE (C2)
Το πιστοποιητικό Proficiency αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.Το ECPEείναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
Οι εξετάσεις ECPE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο στο Ηράκλειο.
Οι γραπτές εξετάσεις ECPE διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία, πριν ή μετά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.
Το κόστος συμμετοχής είναι 180 ευρώ.

MSU CELC (B2)
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate of English Language Competency του Michigan State University (MSU-CELC) αποτελούνται από τέσσερα μέρη, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Το πτυχίο του MSU-CELC (επίπεδο Β2) είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Τα πτυχία του MSU καλύπτουν τις απαιτήσεις πιστοποίησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως αυτές ορίζονται για την έγκυρη συμμετοχή υποψηφίων σε διαγωνισμούς του δημοσίου και σε προγράμματα κρατικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις MSU CELC διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο στο Ηράκλειο. Το κόστος συμμετοχής είναι 145 ευρώ.

MSU CELP (C2)
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Certificate of English Language Proficiency του Michigan State University βασίζονται σε ένα τεστ που χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, σχεδιασμένο για να αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Γ2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αγγλική καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από έναν μορφωμένο ομιλητή παρά στην εξειδικευμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Οι εξετάσεις MSU CELP διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, το Μάιο και Δεκέμβριο στο Ηράκλειο. Το κόστος συμμετοχής είναι 160 ευρώ.

HELLENIC AMERICAN UNION

TOEIC (B1-C2)
Το TOEIC είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Δεν υπάρχει μια βάση την οποία πρέπει να περάσει κάποιος. Ανάλογα με την επίδοσή και τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, πιστοποιεί ότι οι γνώσεις του στα Αγγλικά είναι μέσου / βασικού επιπέδου , καλή / επίπεδο Lower ,πολύ καλή / επίπεδο Advanced και άριστη / επίπεδο Proficiency. Το σκορ στο TOEIC έχει απεριόριστη ισχύ – τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα το επίπεδο των Αγγλικών σας παραμένει στα ίδια επίπεδα. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Είναι πτυχίο που αποτελείται από 6 ΕΠΙΠΕΔΑ: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2
Οι εξετάσεις γίνονται σε δύο εξεταστικές περιόδους, Μάιο και Νοέμβριο στο Ηράκλειο.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε. ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Μέτρια γνώση Β1 ΚΠΓ Β1 / TOEIC
Καλή γνώση Β2 ΚΠΓ Β2 / ECCE, MSU-CELC, TOEIC
Πολύ καλή γνώση C1 ΚΠΓ Γ1 /  TOEIC
Άριστη γνώση C2 ΚΠΓ Γ2/ ECPE, MSU-CELP, TOEIC