ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα Διπλώματα Ρωσικής Γλώσσας (επίπεδα γλωσσομάθειας) καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες:

• Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται και πιστοποιούνται σε ξεχωριστά διαβαθμισμένα τεστ.
Τα Διπλώματα Ρωσικής θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.

• Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου Α1 βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου.
Του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν την «επιβίωση» στην χώρα.

• Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε βασικά θέματα καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

• Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (πρώτο σερτιφικάτ)
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου.
Βεβαιώνουν ότι μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.
Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

• Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (δεύτερο σερτιφικάτ)
Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου.
Βεβαιώνουν ότι μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής.
Το Β2 είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εξαιρούνται οι σχολές της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

• Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου.
Βεβαιώνουν ότι μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής.
Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

• Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής.
Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία,
Δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.