Αναβολή εξετάσεων CELI Νοεμβρίου για 9 Δεκεμβρίου 2020

Λόγω της εθνικής αλλά και διεθνούς έκτακτης ανάγκης
για την υγεία, η προβλεπόμενη εξεταστική CELI της 23ης
Νοεμβρίου 2020 μεταφέρεται στις 9 Δεκεμβρίου 2020.

AVVISO DI RINVIO ESAMI CELI – SESSIONE DI NOVEMBRE 2020
A causa dell’emergenza sanitaria, globale e locale, la
sessione CELI prevista per il 23 Novembre 2020 sarà
rinviata al 9 Dicembre 2020.